خرید پروژه ویلایی CYP.111 قبرس شمالی - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی
پروژه ویلایی CYP.111
منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 319.000 پوند
تا : 385.000 پوند
خرید پروژه ویلایی CYP.13 - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی
پروژه ویلایی CYP.13
منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 148.500 پوند
تا : 968.000 پوند
خرید پروژه ویلایی CYP.14 - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی
پروژه ویلایی CYP.14
منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 385.000 پوند
تا : 395.000 پوند
خرید پروژه ویلایی CYP.19 قبرس شمالی - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی
پروژه ویلایی CYP.19
منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 990.000 پوند
تا : 990.000 پوند
خرید پروژه ویلایی CYP.60 قبرس شمالی - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی
پروژه ویلایی CYP.60
منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 639.000 پوند
تا : 2.389.000 پوند
خرید پروژه ویلایی CYP.76 قبرس شمالی - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی
پروژه ویلایی CYP.76
منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 1.199.950 پوند
تا : 1.299.950 پوند
خرید پروژه ویلایی CYP.86 قبرس شمالی - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی
پروژه ویلایی CYP.86
منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 126.500 پوند
تا : 306.500 پوند
خرید آپارتمان مجتمع مسکونیCYP.06 - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی
مجتمع مسکونی کد CYP.06
منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 127،000 پوند
تا : 390،000 پوند
خرید آپارتمان مجتمع مسکونیCYP.07 - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی
مجتمع مسکونی کد CYP.07
منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 129.900 پوند
تا : 599.900 پوند
خرید آپارتمان مجتمع مسکونی CYP.08 - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی
مجتمع مسکونی کد CYP.08
منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 369.950 پوند
تا : 469.950 پوند
خرید آپارتمان مجتمع مسکونی CYP.09 - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی
مجتمع مسکونی کد CYP.09
منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 349.950 پوند
تا : 369.950 پوند
خرید آپارتمان مجتمع مسکونی CYP.113 - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی
مجتمع مسکونی کد CYP.113
منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 140.950 پوند
تا : 165.000 پوند
فهرست
خانه
خرید ملک
مقالات
تماس با ما